Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning Diarienummer: I2020/00420/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret och Myndigheten för digital förvaltning att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning. Uppdraget består av två delar.

Ladda ner:

I den första delen ska Statskontoret i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning analysera om nuvarande styrning av, och statliga myndigheters arbete med, nyttorealisering och effekthemtagning av digitala investeringar är ändamålsenlig. Statskontoret ska också analysera om den styrning av digitala investeringar som gjorts i t.ex. Norge, Danmark och England kan vidareutvecklas för att passa svenska förhållanden.

I den andra delen ska Myndigheten för digital förvaltning i samverkan med Statskontoret lämna förslag på hur regeringens styrning och myndigheternas arbete kan vidareutvecklas. Uppdraget ska utföras i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget. Statskontoret och Myndigheten för digital förvaltning ska, när så är relevant, hämta in synpunkter från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 10 december 2020.

Resultatet av uppdragets första del (analysen) ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i en delrapport i oktober 2020.