Uppdrag att driva ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion Diarienummer: N2021/00170

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Jämtlands län att under perioden 2021– 2023 driva ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion och förädling inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att utveckla och bevara kunskapen inom mathantverk samt att främja småskaligt livsmedelsföretagande och småskalig livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen ska genom centrumet samla in generella kunskaper kring mathantverk, bidra till metod- och affärsutveckling inom området samt möjliggöra ett aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter med företag och andra aktörer i hela Sverige.

Kunskap om mathantverk ska samlas in, bevaras och tillgängliggöras öppet för allmänhet och näringsliv. Denna del av uppdraget syftar till att, i rollen som ett nationellt resurscentrum för kunskapen om mathantverk, bevara och utveckla kulturarvet samt skapa förutsättningar för fler växande företag och andra verksamheter inom mathantverk som kan bidra till sysselsättning i hela landet.

För genomförande av kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, rådgivningstjänster och affärsutvecklande åtgärder till förmån för jordbruksprodukter ska stöd beviljas i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, efter ytterligare beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.

Länsstyrelsen ska analysera och redovisa förslag på hur verksamheten vid resurscentrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion kan organiseras i framtiden. Analysen ska bl.a. utgå från de principer som ska vara vägledande vid prövning av uppgifter och uppdrag som länsstyrelserna ska ansvara för (se prop. 2020/21:1 utg. omr. 1 avsnitt 10.5) och innehålla en bedömning av fördelar och nackdelar med de olika förslagen.

För uppdragets genomförande får länsstyrelsen använda högst 10 miljoner kronor under 2021. För åren 2022–2023 beräknas 10 miljoner kronor per år för genomförande av uppdraget. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december varje år. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 28 februari nästkommande år.

En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari varje år fr.o.m. 2022 till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket (samordnande myndighet). En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2024. I den ekonomiska redovisningen för verksamhet som finansieras av anslaget ska statligt stöd, som får lämnas i enlighet med de villkor som anges i ovan nämnd förordning, särredovisas.