Ändring av uppdraget att driva ett nationellt centrum för mathantverk inom småskalig livsmedelsproduktion Diarienummer: N2021/02040

Publicerad

I tillägg till regeringens beslut N2021/00170, den 21 januari 2021, ska även följande gälla. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, ifråga om stöd för genomförande av kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, rådgivningstjänster och affärsutvecklande åtgärder till förmån för jordbruksprodukter, bevilja stöd endast i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21, 22 och 24 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 369, 24.12.2014, s. 37).

Ladda ner:

Stöd får inte ges till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Länsstyrelsen ska tillhandahålla en länk till den fullständiga texten för stödordningen, i detta fall en webbsida dit det finns en beständig länk och där regeringens beslut och eventuella tillkommande villkor finns publicerade (enligt artikel 9.2 b förordning (EU) nr 702/2014). Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring som länsstyrelsen behöver följa finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.