Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång Diarienummer: I2020/03233

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen och de myndigheter som anges i bilagan att vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) fram till och med 31 december 2021. Uppdraget syftar till att inrätta organisatoriska processer som ska bidra till att uppnå EU-förordningens syfte och hanteras inom befintliga utgiftsramar.

Ladda ner:

Varje behörig myndighet ansvarar, utifrån sitt respektive
verksamhetsområde, för att ge tillgång till information enligt bilaga I till
förordningen om en gemensam digital ingång, information om förfaranden online och offline inklusive sådana förfaranden som omfattas av bilaga II till förordningen, samt information om och tillgång till sådana hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av bilaga III till förordningen. Övriga uppgifter såsom exempelvis insamling av statistik och återkoppling från användarna som varje behörig myndighet ansvarar för framgår av förordningen om en gemensam digital ingång eller av EU-rättsakter som har beslutats med stöd av förordningen (se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1121 av den 29 juli 2020 om insamling och delning av användarstatistik och återkoppling om tjänsterna i den gemensamma digitala ingången i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1724).

Varje behörig myndighet ska lämna den information som behövs till Myndigheten för digital förvaltning för att den myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter som s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.