Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för vätgas och elektrobränslen Diarienummer: I2021/00332

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas och elektrobränslens roll i det svenska energisystemet, inklusive ammoniak.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring,
    transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer på kort, medellång och lång sikt med beaktande av
    ekonomiska perspektiv,
  • analysera tekniska och ekonomiska förutsättningar för vätgas som energilager för flexibilitet i energisystemet,
  • identifiera hinder mot en introduktion av vätgas som en del av det svenska energisystemet,
  • belysa relevanta samhällsekonomiska konsekvenser av de policyförslag som ingår i Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi och analysera hur lämpliga förslag bör tas vidare i strategin, samt
  • översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa och inom EU.

Strategin och de eventuella åtgärdsförslagen ska syfta till att underlätta för omställningen till fossilfrihet. Åtgärdsförslagen ska inkludera kostnadsuppskattningar och samhällsekonomiska konsekvenser och baseras på åtgärdernas möjligheter att samhällsekonomiskt effektivt bidra till att uppfylla klimatmålen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 juli 2021.