Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja ökad inhemsk produktion av biodrivmedel Diarienummer: I2020/02769

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att

  • analysera behovet av ytterligare styrmedel för att främja biodrivmedels-anläggningar med teknik som befinner sig bortom demonstrationsnivå, där kostnaden för den första fullskaliga produktionsanläggningen är för hög för att drivmedlet ska vara konkurrenskraftigt,
  • analysera hur eventuella sådana styrmedel skulle kunna utformas med hänsyn till marknadens funktion och rättsliga förutsättningar,
  • ta fram en prognos för hur produktionskapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas öka givet de existerande och aviserade styrmedel som finns, och
  • ta fram en prognos för hur snabbt produktionskapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige kan öka om ytterligare styrmedel införs.

Samtliga förslag ska vara förenliga med EU:s statsstödsregler, övrig unionsrätt samt Sveriges internationella åtaganden. Vid behov ska myndigheten lämna underlag för en ansökan om godkännande av statligt stöd. Förslagen ska åtföljas av en konsekvensanalys som uppfyller kraven i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva samhällsekonomiska konsekvenser inklusive förslagens effekter på utsläppen av växthusgaser.