Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda och implementera förslagen i propositionen Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden Diarienummer: S2021/02645

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda för de förändringar regeringen föreslagit i propositionen Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden. Detta under förutsättningar att riksdagen beslutar genomföra propositionen.

Ladda ner:

Kammarkollegiet ska, efter att ha hämtat synpunkter från Arvsfondsdelegationen, före 1 juni 2021 föreslå hur stor del av Allmänna arvsfondens tillgångar som ska göras tillgänglig för utdelning perioden 1 juli 2021–31 december 2021. Myndigheten ska också föreslå beräknad nivå för 2022 och 2023.

Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet ska löpande informera Socialdepartementet om genomförandet. Uppdraget ska redovisas i Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2021.