Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå hur sammanhållen journalföring kan nyttjas i större utsträckning Diarienummer: S2021/03119

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att analysera och föreslå hur man i så stor utsträckning som möjligt kan använda legala möjligheter till sammanhållen journalföring. Myndigheten ska överväga både befintliga och alternativa tekniska lösningar.

Ladda ner:

Myndigheten ska redogöra för hur man kan utforma förslag eller utveckla befintliga lösningar. Den ska också bland annat redogöra för vilka som bör ansvara för utveckling, förvaltning och genomförande.

Samverkande aktörer

E-hälsomyndigheten samverkar med Socialstyrelsen och samtalar med Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner, företrädare för regioner och kommuner, Inera AB, företrädare för fristående vårdgivare och andra aktörer.

Myndigheten lämnar senast den 1 oktober 2021 en delredovisning till Socialdepartementet. Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2022.

Genvägar