Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen Diarienummer: N2021/01037

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att med stöd av Naturvårdsverket, Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), Boverket och Skogsstyrelsen samt enligt vad som framgår under rubriken Närmare om uppdraget nedan ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Ladda ner:

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen av uppdraget ska utgöra en del av underlaget till nästa klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § andra stycket 8 klimatlagen (2017:720) och omfatta åtgärder som bör genomföras under perioden 2023–2026.

Tillväxtanalys ska under genomförandet av uppdraget löpande stämma av arbetet med Regeringskansliet (Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet). Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2022. Tillväxtanalys ska samtidigt remittera redovisningen till berörda instanser. Av remissmissivet ska det framgå att remissyttrandena ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.

Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen ska efter den nämnda redovisningen av underlaget vid behov bistå Regeringskansliet med kompletterande analyser. Denna del av uppdraget ska pågå till den 30 december 2023.

För uppdragets genomförande får Tillväxtanalys under 2021 rekvirera 2 500 000 kronor från Naturvårdsverket. Tillväxtanalys beräknas få rekvirera 1 000 000 kronor 2022. För uppdragets genomförande får Energimyndigheten under 2021 rekvirera 1 000 000 kronor från Naturvårdsverket. För uppdragets genomförande får Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen under 2021 rekvirera 500 000 kronor vardera från Naturvårdsverket. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 20 Allmän miljö-och naturvård uppförda anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. anslagsposten 4 Klimatpolitiska handlingsplanen. Medel betalas ut en gång per år efter rekvisitioner som ges in till Naturvårdsverket senast den 15 december 2021 respektive senast den 15 december 2022. Medel som inte har använts ska återbetalas till Naturvårdsverket senast den 30 december 2021 respektive den 30 december 2022.