Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter Diarienummer: Ku2021/00953

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter, mot bakgrund av de ändamål och bestämmelser som följer av museilag (2017:563), de nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) och regeringens prioriteringar för en förnyad kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116).

Ladda ner:

Statskontoret ska:

  • analysera resultat av tidigare organisationsförändringar för ett urval av museimyndigheter, samt vilka lärdomar som kan dras av dessa, t.ex. vad gäller intern styrning och organisering samt museimyndigheternas övriga förutsättningar att utföra sina uppgifter,
  • analysera för- och nackdelar med den nuvarande organisationsstrukturen för dessa museimyndigheter, och
  • analysera om organisationsförändringarna har lett till att museimyndigheterna har fått bättre förutsättningar att verka som fria kunskapsinstitutioner (se prop. 2016/17:116 och museilag (2017:563)).

Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2021.