Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående Diarienummer: S2021/04157

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att föreslå en nationell stödlinje som i huvudsak utgår från myndighetens återrapportering av tidigare regeringsuppdrag om behovet av en nationell stödlinje till bland andra personer med psykisk ohälsa och suicidalitet. Stödlinjen ska erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten genomför uppdraget i dialog med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, regioner och kommuner, patient-, brukar- och anhörigorganisationer, det civila samhället samt representanter för de nationella minoriteterna.

Myndigheten samråder med Inera AB, 1177 Vårdguiden, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) och Karolinska Universitetssjukhuset (ANOVA).

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2022.