Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter Diarienummer: S2021/03922

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att administrera och fördela pengar till kommunerna för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga från 6 till 15 år under 2021. Socialstyrelsen ska även följa upp satsningen.

Ladda ner:

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2021 använda 200 miljoner kronor. Av de totala medlen får högst 1,5 miljoner kronor användas för myndighetens egna kostnader.

Myndigheten slutredovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022.

Varje kommun rekvirerar pengar enligt en fördelningsnyckeln som utgår från statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun.

Statsbidraget avser aktiviteter som kommunerna arrangerar från och med den 1 maj 2021 och kommande lovtillfällen under året.