Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela och betala ut statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med demenssjukdom Diarienummer: S2021/04604

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att administrera och betala ut statsbidrag till kommunerna. Bidragen ska under 2021 och 2022 ge äldreomsorgens undersköterskor möjlighet att utbilda sig. Målet är att bli specialistundersköterskor inom vård och omsorg om äldre och personer med demenssjukdom.

Ladda ner:

Socialstyrelsen informerar kommunerna om villkoren.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022. Där ska det framgå hur medlen har använts. Kommuner får inte rekvirera medel inom Äldreomsorgslyftet för samma person och utbildning som finansieras av denna satsning.