Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att granska Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen Diarienummer: S2021/04616

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att granska de åtgärder Försäkringskassan vidtar i den genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen som myndigheten själv tagit initiativ till. Om det behövs ska Statskontoret föreslå hur de vidtagna åtgärderna kan justeras och kompletteras så att man kan åtgärda bristerna i sjukförsäkringen.

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera om Försäkringskassans indikatorer och mått lämpar sig för att följa upp att människor får rätten till ersättning utredd och prövad. Detta så att de kan få de insatser eller stöd de har rätt till. Om det behövs ska Statskontoret föreslå andra indikatorer och mått.

Försäkringskassan hjälper Statskontoret med underlag och upplysningar.

Statskontoret delredovisar uppdraget senast den 15 mars 2022. Uppdraget slutredovisas senast den 15 mars 2023.