Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Diarienummer: S2021/04606

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Ladda ner:

Handlingsplanen ska konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin. Myndigheter, regioner, kommuner och andra ska använda den i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Planen ska bidra till målsättningen om en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Bred samverkan

I uppdraget samverkar Folkhälsomyndigheten med samt hämtar in kunskaper och erfarenheter från berörda myndigheter. Myndigheten samverkar dessutom med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommuner och regioner samt med det civila samhället, lärosäten och andra.

Folkhälsomyndigheten delredovisar uppdraget senast den 1 juni 2022. Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 1 juni 2023. Där redovisar myndigheten hur den, enskilt och i samverkan med berörda myndigheter, avser att arbeta vidare med de aktiviteter och insatser som framgår av handlingsplanen. Dessutom redovisas vilket stöd som berörda myndigheter kan tillhandahålla vid dess genomförande samt eventuella kostnadsberäkningar för dessa. Förslagen ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.