Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården Diarienummer: S2021/05135

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer och komplettera kunskapsstöd för förlossningsvården inklusive mödrahälsovården och eftervården. Meningen är att främja kontinuitet, delaktighet och jämlik vård under graviditet, förlossning och eftervård samt att rätt kompetens finns tillgänglig utifrån kvinnors olika behov.

Ladda ner:

Stödet ska bidra till att kvinnor ska få en jämlik vård och vara delaktiga i beslut som rör deras reproduktiva hälsa även före och efter graviditeten. Arbetet ska utgå ifrån och bygga vidare på befintliga kunskapsstöd för att åstadkomma ett sammanhållet nationellt stöd för hela området.

Samordna kunskapsstöd

Uppdraget innebär att samordna kunskapsstöd och analysera om ytterligare kunskap behövs. Stödet kompletteras med stöd för prioriteringar i form av nationella riktlinjer. Även indikatorer för uppföljning tas fram. Det samlade stödet ska bidra till en sammanhållen vårdkedja inom hela området.

Samverkan

Uppdraget genomförs med Statens beredning för medicinsk- och social utvärdering. Myndigheten samtalar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och samråder med regionernas nationella system för kunskapsstyrning.

Socialstyrelsen delredovisat till Regeringskansliet senast den 1 juni 2022. En första publicering sker senast den 30 december 2022 då arbetet redovisas till Regeringskansliet.

Genvägar