Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att inrätta en delegation för kommunal ekonomi i balans Diarienummer: Fi2021/02653

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att inrätta en delegation för kommunal ekonomi i balans som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten från och med den 1 november 2021.

Ladda ner:

Avsikten är att det särskilda beslutsorganet ska pröva ärenden enligt
förordningen om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans. Regeringen utser ledamöter till delegationen.

Kammarkollegiet ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2024.