Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet Diarienummer: S2021/05369

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som kan anses vara av nationellt intresse. Myndigheten ska i första hand fokusera på data som idag inte finns tillgänglig på nationell nivå, men som kan vara av nationellt intresse.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska ta hänsyn till att insamlad data ska vara tillgänglig för bland annat myndigheter. Uppdraget ska inte bara begränsas till hälsodata inom Socialstyrelsens område utan även hälsodatamängder som andra behöver.

Alla möjliga områden

Uppdraget ska inte begränsas avseende i vilka syften aktörer behöver data. Myndigheten ska ta hänsyn till alla möjliga områden, bland annat forskningsperspektivet.

Framtida datainsamling

Kartläggningen ska beskriva förutsättningarna för statlig datainsamling på nationell nivå och specificera juridiska, tekniska eller praktiska hinder. Myndigheten ska lämna översiktliga förslag för framtida datainsamling och bedöma kostnaden.

Personlig integritet upprätthålls

Alla förslag och analyser ska utgå från att skyddet för den personliga integriteten upprätthålls och ta hänsyn till tillämplig reglering som EU:s dataskyddsförordning.

Socialstyrelsen ska samråda med Integritetskyddsmyndigheten, E-hälsomyndigheten, Vetenskapsrådet, Myndigheten för digital förvaltning samt andra relevanta myndigheter och aktörer. Synpunkter ska också inhämtas från rådet för styrning med kunskap.

Uppdraget delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2022 och slutredovisas senast 1 oktober 2022.