Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan Diarienummer: I2021/02073

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan.

Ladda ner:

Norrbotniabanan är en strategiskt viktig järnvägssatsning som bidrar till
regeringens mål om såväl högre sysselsättning som minskad klimat- och
miljöpåverkan. I den gällande nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (N2018/03462 m.fl.) är medel avsatta för två sträckor på Norrbotniabanan, Umeå–Dåva samt
(Umeå) Dåva–Skellefteå. Byggstart för sträckan Umeå–Dåva ägde rum
hösten 2018. Planläggningsarbete pågår för sträckan (Umeå) Dåva–
Skellefteå.