Uppdrag att fördjupa analysen kring förutsättningar för ett genomförande av åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län Diarienummer: I2022/00398

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att fördjupa analysen av förutsättningarna för ett genomförande av åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län i enlighet med de rekommendationer som Trafikverket lämnat i redovisningen av uppdraget att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län (I2021/02468).

Ladda ner:

Uppdraget syftar framför allt till att fördjupa analysen av vilka förutsättningar och möjligheter som finns för genomförande av de finansieringslösningar som Trafikverket föreslagit.

Analysen ska inkludera förutsättningar för, och konsekvenser – för bl.a. transportpolitisk måluppfyllelse inkl. åtgärdernas bedömda samhällsekonomiska effektivitet – av, olika finansieringslösningar som medfinansiering i form av olika typer av brukaravgifter samt direkt medfinansiering.

I analysen av finansieringslösningar ingår också att analysera förutsättningarna för att genomföra dessa utifrån bestämmelser om statsstöd. Därutöver ingår i uppdraget att lämna bedömningar av hur stor del av åtgärderna som är möjliga att genomföra inom, respektive efter, planperioden 2022-2033, givet att finansiering finns tillgänglig.

I uppdraget ingår dessutom att identifiera eventuella behov av ytterligare utredning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 18 mars 2022.

Genväg