Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängd tid för redovisning av uppdrag att beskriva arbetet med stödtjänster och avhjälpande åtgärder samt lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar Diarienummer: I2021/01864

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av regeringens beslut den 12 november 2020 ska uppdraget att beskriva Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) pågående arbete med stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 oktober 2021.

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.