Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att beskriva arbetet med stödtjänster och avhjälpande åtgärder samt att lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar Diarienummer: I2020/02874

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Affärsverket svenska kraftnät (Svk) att beskriva affärsverkets pågående arbete med stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift. Det pågående arbetet ska beskrivas på både nationell och nordisk nivå samt när det är relevant även på europeisk nivå.

Ladda ner:

Svk ska också redovisa en tidsplan som beskriver vilka samhällsekonomiskt motiverade åtgärder som verket planerar att vidta framöver. I förekommande fall kan Svk hänvisa till annan dokumentation där arbetet med frekvensrelaterade stödtjänster finns beskrivet. Svk ska i sin redovisning bedöma om tekniska krav kan anpassas så att fler aktörer ges möjlighet att erbjuda stödtjänster. Vidare ska Svk redovisa hur arbetet kommer att förbättra stabiliteten i elsystemet och hur åtgärderna kommer att påverka elmarknadens funktion, inklusive de ekonomiska konsekvenserna för de balansansvariga företagen.

I uppdraget ingår också att redogöra för EU-bestämmelser, exempelvis EU-förordningar och s.k. nätkoder som relaterar till stödtjänster, redogöra för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster samt för hur Svk genomfört bestämmelserna. Svk ska vid behov och med stöd av en konsekvensbedömning lämna fullständiga förslag på nya teknikneutrala, samhällsekonomiskt motiverade ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i regelverk som berör stödtjänster, avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för att bidra till hög driftsäkerhet.