Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2021/06168

Publicerad

Statistiska centralbyrån (SCB) ska ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Den första redovisningen lämnas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2022. Därefter ska uppgifterna redovisas årligen.

Ladda ner:

SCB ska utvärdera den definition av funktionsnedsättning som har tagits fram i regeringsuppdraget när det gäller statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Den delen redovisas senast den 31 mars 2022. I samband med detta ska SCB lämna en lägesrapport rörande övriga delar av uppdraget. 

Mått på personer med funktionsnedsättning

SCB ska skapa ett mått över personer med funktionsnedsättning, som är baserat på registeruppgifter. 
 
Målet är att skapa en registerbaserad population som kan användas som bakgrundsvariabel för att redovisa annan statistik. Redovisningen ska ske i en rapport med förslag på registervariabel samt hur det registerbaserade arbetet bör bedrivas i fortsättningen. Den delen av uppdraget redovisas senast den 31 januari 2024. Till redovisningen av uppdraget ska SCB också rapportera skillnader mellan olika mått som syftar till att mäta aktivitets- eller funktionsnedsättning. Om det går ska även det registerbaserade måttet ingå i jämförelsen. 
 
Utöver skriftliga redovisningar ska SCB löpande informera Regeringskansliet om arbetets fortskridande. 

Bred samverkan

Uppdraget genomföras i samtal med Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten, funktionshindersrörelsen och andra relevanta aktörer. I den del av uppdraget som berör framtagandet av ett registerbaserat mått ska samråd även ske med andra berörda myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. 
Laddar...