Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera och lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten Diarienummer: I2021/02471

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att införa s.k. trängselavgifter, peak pricing, inom den svenska luftfarten.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska belysa om och hur ett införande av trängselavgifter inom luftfarten kan effektivisera kapacitetsutnyttjandet och främja minskad miljöpåverkan utifrån de ramar som EU-regelverket och Icao:s rekommendationer ger. Uppdraget innefattar att föreslå vilken nivå på trängselavgifter som behövs för att effektivt styra mot minskad miljöpåverkan samt effektivare kapacitetsutnyttjande. Svenska erfarenheter av kapacitetsstyrande skatter och avgifter på väg respektive järnväg ska beaktas, liksom internationella erfarenheter av trängselavgifter inom luftfarten.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 24 januari 2022.