Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utvärdera nuvarande samrådsförfarande och utveckla metoder och samverkansformer som främjar en effektiv samrådsprocess enligt miljöbalken med avsikt att påskynda projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan och därigenom stärka det hållbara företagandet och påskynda näringslivets klimatomställning.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska vara samordnande. I uppdragets genomförande ska särskilt fokus ligga på samrådsprocesserna med anledning av industriutvecklingen i Norrbottens, Västerbottens och Västra Götalands län.

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stödja länsstyrelserna i uppdragets genomförande och därvid bidra med kompetens och processledning i myndigheternas arbete med regel- och policyutveckling.

För uppdraget får Länsstyrelsen i Västerbottens län under 2021 använda högst 3 miljoner kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2021 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 15 oktober 2021. Av medlen får högst 6 procent användas för administrativa utgifter i samband med uppdragets genomförande. 

Regeringen beräknar att högst 6 miljoner kronor kommer att avsättas till Länsstyrelsen i Västerbottens län för uppdraget för 2022 och högst 4 miljoner kronor för 2023, under förutsättning att riksdagen har anvisat medel för det aktuella anslaget. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2022 respektive 2023. Av medlen får högst 6 procent användas för administrativa utgifter i samband med uppdragets genomförande. 

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 15 mars 2024 till Kammarkollegiet på bankgirokonto 5052-5781. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.

Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska senast den 15 februari 2022 och den 15 februari 2023 lämna en gemensam delredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska senast den 31 december 2023 lämna en gemensam slutredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Genvägar