Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan Diarienummer: U2021/03917

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864 ändrad genom Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser forskning inom digitalisering ska kunna genomföras.

Ladda ner:

Vetenskapsrådet ska senast den 28 februari varje år t.o.m. 2025 lämna en förvaltningsförklaring enligt artikel 22.2 c i RRF-förordningen. Myndigheten ska också rapportera om uppfyllandet av mål och delmål. Rapporteringen ska omfatta det årsvisa finansiella utfallet i myndighetens årsredovisning. Underlagen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet) och Ekonomistyrningsverket (ESV). Första rapporteringstillfället ska inbegripa information som rör perioden fr.o.m.
februari 2020.