Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan Diarienummer: U2021/03910

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864 ändrad genom Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser fler platser inom yrkeshögskolan ska kunna genomföras.

Ladda ner:

MYH ska senast den 28 februari varje år t.o.m. 2024 lämna en förvaltningsförklaring enligt artikel 22.2 c i RRF-förordningen. Myndigheten ska också rapportera om uppfyllandet av mål och delmål. Rapporteringen ska omfatta det årsvisa finansiella utfallet i myndighetens årsredovisning. Underlagen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet) och Ekonomistyrningsverket (ESV). Första rapporteringstillfället ska inbegripa information som rör perioden fr.o.m. februari 2020.