Uppdrag att utreda regler för A-traktorer Diarienummer: I2021/02732

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att beskriva hur A-traktorer används och vilket regelverk som gäller för sådana fordon, framför allt efter de regelförändringar som trädde i kraft i juli 2020. Beskrivningen ska omfatta var och hur A-traktorer används samt vilka effekter detta får, inklusive på de transportpolitiska och klimatpolitiska målen.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska därutöver analysera behovet av ett förändrat
regelverk för A-traktorer. I uppdraget ingår att se över behovet av utökade eller skärpta krav på säkerheten för A-traktorer, exempelvis bälteskrav. I uppdraget ingår också att se över möjligheterna att införa regler eller krav som gör det svårare att manipulera A-traktorer och som underlättar för myndigheter att identifiera felaktig användning. Även hastighetsgränsen för A-traktorer kan analyseras utifrån framför allt säkerhets- och klimatperspektiv. Transportstyrelsen ska lämna författningsförslag, om myndigheten bedömer att det finns anledning till det.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.