Uppdrag att öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser.

Ladda ner:

Arbetet ska bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi i enlighet med Handlingsplan för Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (N2016/04273) respektive Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige (M2020/01133) och fokusera på kritiska mineral och metaller, men kan även omfatta andra mineral och metaller.

  • SGU ska undersöka, provta och karakterisera befintliga gruvavfall som med utgångspunkt i redan känd information bedöms ha potential att kunna utnyttjas som sekundära resurser för mineral och metaller. Informationen ska tillhandahållas för exempelvis forskningsändamål och näringslivsutveckling samt tillgängliggöras såväl digitalt som i fysiska provarkiv.
  • SGU ska med stöd av Naturvårdsverket ta fram ett förslag till klassificeringsmetod för sekundära resurser i enlighet med den av FN accepterade: system för resursklassificering av råvaror (United Nations Framework Classification for Resources, UNFC) och upprätta en databas i enlighet med denna. UNFC-systemet ska i första hand tillämpas på gruvavfall som undersökts enligt ovan. Databasen ska utformas så att en framtida klassificering av andra sekundära resurser möjliggörs. Miljökostnader enligt svensk lagstiftning och EU-rätt ska beaktas.

  • SGU ska tillsammans med Naturvårdsverket och med beaktande av rapporten Förslag till strategi för hantering av gruvavfall (dnr N2016/02787) analysera såväl kvarstående praktiska hinder som hinder i lagstiftningen mot att utnyttja gruvavfall eller andra mineral- och metallförande avfall som resurs. Myndigheterna ska föreslå kostnadseffektiva styrmedel, samt lämna författningsförslag där det bedöms lämpligt, som syftar till att öka möjligheterna att använda gruvavfall och andra mineral- och metallförande avfall som en resurs för mineral och metaller.

  • SGU ska tillsammans med Naturvårdsverket ge en överblick över flöden av kritiska mineral och metaller samt föreslå hur system för livscykelanalys och spårbarhet kan utformas för att bidra till en cirkulär ekonomi.

  • SGU ska tillsammans med Naturvårdsverket, utifrån de uppnådda resultaten i uppdraget, föreslå fortsatta insatser för att öka kunskapsbasen om sekundär resurspotential och bidra till cirkulär ekonomi samt att nå miljö- och klimatmålen.

I uppdraget ska bl.a. motiv och kostnader för olika alternativ analyseras. Om de förslag som lämnas innebär att kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda påverkas, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner, ska en finansiering föreslås.

Myndigheterna ska beakta för uppdraget relevanta styrmedel och processer i Sverige och EU, inklusive relevanta utredningar. Myndigheterna ska även hålla sig informerade om och beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet.

Utöver vad som framgår av tredje strecksatsen ovan får myndigheterna lämna författningsförslag där det bedöms lämpligt. Vid genomförande av uppdraget ska myndigheterna tillvarata relevant kunskap och erfarenhet inom området som finns hos länsstyrelserna och andra berörda myndigheter och aktörer. Vidare ska myndigheterna inhämta underlag om såväl aktuell forskning som befintlig kunskap från exempelvis gruv- och återvinningsbranscherna.

För genomförande av uppdraget får SGU använda högst 21 000 000 kronor 2021 från det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning. För 2022 beräknas 21 000 000 kronor från anslaget användas för samma ändamål.

Av de medel som är tillgängliga för genomförandet av uppdraget ska SGU vidare lämna bidrag till Naturvårdsverket med högst 4 000 000 kronor för 2021. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning. För 2022 beräknas SGU lämna bidrag till Naturvårdsverket med högst 4 000 000 kronor.

En sammanställning av de genomförda insatserna ska delredovisas senast den 1 december 2021 och slutredovisas senast den 15 februari 2023 till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet). Uppdraget ska samordnas av SGU.

 

Genvägar