Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen Diarienummer: U2021/05029

Publicerad

Regeringen ger Stockholms universitet, Linköpings universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Mälardalens högskola i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen. Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan ska anordna utbildningen tillsammans och ha en gemensam antagning. Syftet med försöksverksamheten är att få fler behöriga och legitimerade lärare i skolan genom att möjliggöra för en bredare målgrupp av personer med en tidigare examen från universitet eller högskola att studera till lärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning.

Ladda ner:

Försöksverksamheten ska startas upp under 2022 och pågå till och med den 31 januari 2028. Utbildningen ska anordnas i enlighet med bestämmelserna i den förordning som reglerar försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar-eller ämneslärarexamen. Utbildningen ska även anordnas på distans vid något eller några lärosäten.

Linköpings universitet ska samordna försöksverksamheten och ansvara för att ta fram en delredovisning av försöksverksamheten med förslag på eventuella justeringar av densamma. Delredovisningen ska ha inkommit till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2024. Linköpings universitet ska också inkomma med en slutredovisning av lärosätenas samlade erfarenheter av försöksverksamheten senast den 1 november 2027. I samordningsuppdraget ingår även att löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

Varje lärosäte som ingår i försöksverksamheten ska i sin årsredovisning redogöra för antal helårsstudenter, vilka tidigare examina som de antagna studenterna har och vilka utbildningsinriktningar som har anordnats samt i övrigt rapportera om utfallet av satsningen. Lärosätena ska även medverka i delredovisningen och den samlade redovisningen av försöksverksamheten. Vidare ska lärosätena samverka och kontinuerligt dokumentera och följa upp hur försöksverksamheten fortlöper.

Under 2022 får lärosätena medel för planering och uppstart av utbildningen. För höstterminen 2022 anges i regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor hur många platser varje lärosäte som mest kan anordna. Linköpings universitet ska senast den 15 april 2022 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med förslag på en fördelning av utbildningsplatser mellan lärosätena för perioden 2023–2027.