Uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen Diarienummer: I2021/03316

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet i uppdrag att om reduktionsnivåerna för bensin, diesel och flygfotogen för åren 2024– 2030 bör ändras med hänsyn till de faktorer som beskrivs under rubriken Närmare om uppdraget, samt om det bör ske några förändringar av reduktionsplikten på flygfotogen.

Ladda ner:

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att i fråga om det system för reduktionsplikt som regleras i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel (reduktionspliktslagen) utreda

  • om reduktionsnivåerna för bensin, diesel och flygfotogen för åren 2024– 2030 bör ändras med hänsyn till de faktorer som beskrivs under rubriken Närmare om uppdraget, samt
  • om det bör ske några förändringar av reduktionsplikten på flygfotogen.

Om Energimyndigheten finner att reduktionsnivåerna för bensin, diesel eller flygfotogen bör justeras ska förslag på reduktionsnivåer lämnas.
Energimyndigheten ska analysera konsekvenserna av befintlig reduktionsplikt på bensin och diesel utifrån de faktorer som beskrivs under rubriken Närmare om uppdraget. Om myndigheten lämnar förslag ska dessa åtföljas av en fullständig konsekvensutredning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.