Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg Diarienummer: S2021/08232

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att föreslå hur ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg kan inrättas och organiseras vid myndigheten. Kompetenscentrumet ska ha en central roll och kännetecknas av ett verksamhetsnära arbete samt tvärprofessionell samverkan med relevanta aktörer.

Ladda ner:

Centrumets ska

  • skapa långsiktigt hållbara kommunikativa strukturer med kommunerna, antingen via befintliga strukturer eller nya,
  • i kontakt med kommuner samla in information för att det på nationell nivå ska finnas aktuell kunskap om kommunernas arbete och utmaningar med att bedriva äldreomsorg,
  • återföra kunskap och evidens samt stödja implementering av ändamålsenliga arbetssätt i kommunerna,
  • i samarbete med de befintliga strukturerna för kunskapsstyrning följa och analysera utvecklingen inom kommunerna och vid behov, utveckla nya nätverk,
  • tillvarata möjligheten att använda befintlig statistik för att följa utvecklingen inom äldreomsorgen samt bedöma om det finns behov att utveckla nya indikatorer.

Centrumet ska från 2023 årligen redovisa sitt arbete i en särskild plan som lämnas senast den 30 september och som innehåller en analys av det långsiktiga arbetet samt information om vilka utvecklingsområden som prioriteras kommande år.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.