Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 Diarienummer: S2020/04550, S2021/01101, S2021/04816, S2021/06576, S2021/08239

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • efter behov och i takt med utvecklingen av pandemin, uppdatera den av myndigheten sedan tidigare framtagna operativa plan för vaccinationerna mot covid-19
  • rapportering till följd av överenskommelsen om genomförandet av vaccination mot covid-19 för år 2022
  • att bedöma och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19 samt faktiskt och förväntat överskott av detsamma.

Folkhälsomyndigheten ska också, utifrån de förutsättningar som råder idag, utreda om och i så fall hur vaccin mot covid-19 kan ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med år 2024.

Folkhälsomyndigheten ska samarbeta med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra myndigheter, regioner, Sveriges vaccinsamordnare och andra relevanta aktörer i genomförandet av uppdraget. Vidare ska uppdraget genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner för att säkerställa att planen är genomförbar givet olika regioners kapacitet och förutsättningar samt att informationen är tydlig och användbar för regionerna.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 december 2022 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.