Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra temavecka om vaccination mot covid-19 Diarienummer: S2021/08237

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att planera och genomföra en nationell temavecka om vaccination mot covid-19.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska genomföra temaveckan vecka 11 år 2022.

Vaccin mot covid-19 är det viktigaste verktyget i kampen mot pandemin. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka samt rädda liv. Sverige har en hög vaccinationstäckning vad gäller vaccin mot covid-19. Det finns dock grupper med en generellt lägre vaccinationstäckning och som har en tveksamhet inför vaccinering. Orsakerna kan vara flera. Vissa har ännu inte nåtts av möjligheten eller erbjudandet om vaccination och en del personer har helt eller delvis valt att avstå vaccinering.

Individers möjligheter att vaccinera sig varierar och därför har hög tillgänglighet när det gäller bl.a. vaccinationsplats, öppettider, tidsbokning och drop-in stor betydelse. En temavecka ägnad åt att belysa betydelsen av att vaccinera sig mot covid-19 är en viktig insats för det fortsatta vaccinationsarbetet.

Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2022.