Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag till Trafikverket att redovisa åtgärder för att genomföra visst järnvägsunderhåll i egen regi Diarienummer: I2021/03391

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att, med utgångspunkt från betänkandet Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) och i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, redovisa vilka åtgärder som Trafikverket fortsatt behöver vidta för att myndigheten ska kunna bedriva visst järnvägsunderhåll i egen regi.

Ladda ner:

De organisatoriska åtgärder som Trafikverket redovisar ska kunna utföras på ett sådant sätt att det kan säkerställas att framtida effekter av ett järnvägsunderhåll i egen regi kan utvärderas och jämföras med järnvägsunderhåll upphandlat i konkurrens.

Redovisningen ska vidare innehålla Trafikverkets beräkningar och en
beskrivning av de kostnader som bedöms uppstå vid ett genomförande av underhåll i egen regi. Vidare ska redovisningen innehålla vilka konsekvenser som bedöms uppstå för övrig verksamhet vid ett genomförande av järnvägsunderhåll i egen regi.

Trafikverket ska även redovisa vilka kostnader som
bedöms vara av engångskaraktär. Kostnaden för genomförandet av uppdraget ska finansieras inom Trafikverkets befintliga ekonomiska ramar.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 20 april 2022.