Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att kvartalsvis informera om åtgärder för att öka handelskapaciteten mellan elområden Diarienummer: I2022/00183

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att kvartalsvis under 2022 informera regeringen om åtgärder som vidtas för att öka handelskapaciteten mellan svenska elområden samt mellan svenska elområden och elområden i grannländer som Sverige har elförbindelser till.

Ladda ner:

Svenska kraftnät ska vid varje kvartalsslut ta fram en statusrapport som beskriver hur arbetet fortskrider och vilken effekt de planerade åtgärderna förväntas ge. Rapporten ska avgränsas till åtgärder som förväntas påverka handelskapaciteten den kommande treårsperioden. 

Uppdraget ska redovisas genom att statusrapporten senast den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2022 ges in till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).