Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.

Ladda ner:

Boverket ska

  • utreda och föreslå hur gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan skulle kunna införas tidigare än 2027,
  • utreda och föreslå hur kravet på klimatdeklaration kan införas vid
    ombyggnad och tillbyggnad,
  • utreda förutsättningarna för att utvidga kravet på klimatdeklaration till att även omfatta markarbeten vid ny- eller tillbyggnad,
  • lämna nödvändiga författningsförslag och föreslå andra åtgärder som behövs för den fortsatta utvecklingen av regler om klimatdeklaration för byggnader, samt
  • utreda konsekvenserna av förslagen.

Boverket ska senast den 15 maj 2023 lämna en skriftlig redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).