Proposition från Finansdepartementet

Klimatdeklaration för byggnader Prop. 2020/21:144

Publicerad

I propositionen föreslås  en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Införandet av klimatdeklaration är en del i januariavtalet och en åtgärd i regeringens klimathandlingsplan.

Ladda ner:

Förslaget innebär att byggherrar ska beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet (uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter). Att upprätta och lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få slutbesked.

Klimatdeklarationen syftar till att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthusgasutsläppen.

Den nya lagen träder ikraft den 1 januari 2022 och gäller de byggherrar som söker bygglov från och med den 1 januari 2022.

Boverket har lanserat en klimatdatabas med data för klimatberäkningar och har mer detaljerad information om det nya kravet och vad det innebär för bygg- och fastighetssektorn.

Boverket har lanserat en klimatdatabas med data för klimatberäkningar och har mer detaljerad information om det nya kravet och vad det innebär för bygg- och fastighetssektorn.

Boverkets klimatdatabas 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Klimatdeklaration för byggnader

    I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Klimatdeklaration för byggnader

    I propositionen föreslås  en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Införandet av klimatdeklaration är en del i januariavtalet och en åtgärd i regeringens klimathandlingsplan.

Riksdagsbeslut