Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Klimatdeklaration för byggnader

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att en ny lag om klimatdeklaration för byggnader införs som innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och ge in en klimatdeklaration till den ansvariga myndigheten när en ny byggnad uppförs.

Vidare föreslår regeringen en ändring i plan- och bygglagen som innebär att byggnadsnämnden får meddela slutbesked först när byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt den föreslagna lagen om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en sådan deklaration.

Den nya lagen och den relaterade lagändringen i plan- och bygglagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Klimatdeklaration för byggnader

    I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Klimatdeklaration för byggnader

    I propositionen föreslås  en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Införandet av klimatdeklaration är en del i januariavtalet och en åtgärd i regeringens klimathandlingsplan.

Riksdagsbeslut