Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt för aktie­bolag och ekono­miska före­ningar, inklusive bostads­rätts­föreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar, att hålla digitala stämmor.

Ladda ner:

Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlig­het ska bestämma det i bolags­ordningen respek­tive stadgarna. Vidare föreslås att det utan krav på stöd i bolags­ordningen eller stadgarna ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extra­ordinära omstän­dig­heter kräver det.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Digitala bolags-och föreningsstämmor

    I promemorian föreslås att det ska införas en möjlig­het för aktie­bolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostads­rätts­föreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar, att hålla en helt digital stämma.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Digitala bolags- och föreningsstämmor

    Regeringen föreslår att det ska bli möjligt för aktie­bolag och ekono­miska före­ningar, inklusive bostads­rätts­föreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar, att hålla digitala stämmor.

Proposition (1 st)

  • Digitala bolags- och föreningsstämmor

    Regeringen föreslår att det ska bli möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla digitala stämmor.