Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Digitala bolags-och föreningsstämmor

Publicerad

I promemorian föreslås att det ska införas en möjlig­het för aktie­bolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostads­rätts­föreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar, att hålla en helt digital stämma.

Ladda ner:

Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolags­ordningen respektive stadgarna. Kallelsen till en helt digital stämma ska inne­hålla uppgift om hur aktie­ägarna respektive medlem­marna ska gå till väga för att delta och rösta. Motsvarande möjlig­het att hålla en digital stämma ska införas för sparbanker.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Digitala bolags-och föreningsstämmor

    I promemorian föreslås att det ska införas en möjlig­het för aktie­bolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostads­rätts­föreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar, att hålla en helt digital stämma.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition