Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Digitala stämmor – en möjlighet till ökad valfrihet och minskade kostnader

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagråds­remiss som innebär att det ska bli möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostads­rätts­föreningar och kooperativa hyres­rätts­föreningar, att hålla stämmor digitalt.

– Det bör vara upp till de enskilda bolagen och föreningarna att själva avgöra vilken mötesform som lämpar sig bäst för dem. Det är hög tid att den här lag­stift­ningen moderniseras och inte längre står i vägen för detta, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Lagrådsremiss: Digitala bolags- och förenings­stämmor

I samband med pandemin blev det under en period möjligt att hålla stämmor digitalt i syfte att minska smitt­sprid­ningen, men den tillfälliga lag­stift­ningen upphörde att gälla vid utgången av 2022. Förslagen som regeringen nu presen­terar innebär att möjlig­heten att hålla stämmor digitalt blir permanent.

Förslagen innebär en större valfrihet för bolag och föreningar att själva bestämma formerna för stämman utifrån vad som fungerar bäst i det enskilda fallet. Möjlig­heten att hålla digitala stämmor kan även minska kost­naderna för att genom­föra stämmorna, exempelvis för resor och lokaler. 

Enligt regeringens förslag kommer aktie­ägare och medlem­mar att ha avgörande inflytande över om möjlig­heten att hålla digitala stämmor utnyttjas. Ett bolag eller en förening som vill göra det ska bestämma det i bolags­ord­ningen respektive stadgarna. I lagråds­remissen föreslår regeringen samtidigt att det utan krav på stöd i bolags­ordning eller stadgar ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extra­ordinära omständig­heter kräver det.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide