Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Ladda ner:

Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna påverkan. Förslagen i promemorian innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Klimatdeklaration för byggnader

    I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Klimatdeklaration för byggnader

    I propositionen föreslås  en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Införandet av klimatdeklaration är en del i januariavtalet och en åtgärd i regeringens klimathandlingsplan.

Riksdagsbeslut