Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att den tidsbegränsade regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och till-hörande åtgärder i plan- och bygglagen (2010:900) ska förlängas i fem år till den 1 maj 2028.

Regleringen infördes bl.a. för att behovet av bostäder i Sverige var stort. Behovet är fortfarande stort, och det är svårt att bedöma hur lång tid det kan komma att kvarstå. Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats nämnvärt bör regleringen förlängas. Det innebär att ett tidsbegränsat bygglov för bostäder fortsatt kan ges om åtgärden uppfyller någon förutsättning för ett permanent bygglov.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

    I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för den tidsbegränsade regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder i plan- och bygglagen (2010:900) förlängs med fem år till den 1 maj 2028.