Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov Dir. 2020:4

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en systematisk översyn av regelverket för bl.a. bygglov. Effektiviteten i lovregelverket har stor betydelse för bl.a. kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Syftet med utredningen är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bl.a. bostäder.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika
    typer av åtgärder,
  • föreslå vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska ges, och
  • lämna de förslag till ändringar och följdändringar i plan- och byggregelverket och i annan reglering som bedöms motiverade utifrån utredarens analyser och ställningstaganden.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021. 

Utredningstiden är förlängd. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 14 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

    I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för den tidsbegränsade regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder i plan- och bygglagen (2010:900) förlängs med fem år till den 1 maj 2028.