Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att möjligheten till tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder förlängs till den 1 maj 2028.

– Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats och möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder fortfarande behövs, föreslår vi att den tillfälliga regleringen förlängs med fem år, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål som infördes 2017 upphör att gälla den 1 maj 2023. När regleringen infördes motiverades den med att behovet av nya bostäder på kort sikt inte kunde tillgodoses enbart genom ordinarie plan- och byggprocesser, eftersom bostadsbristen var så allvarlig och behovet av bostäder i många av landets kommuner var så stort.

Regeringen konstaterar att även om de prognosticerade behoven av nya bostäder för att möta befolkningstillväxten har minskat något kvarstår en allvarlig situation på bostadsmarknaden och regleringen bör därför förlängas till den 1 maj 2028.

Kommunen får bevilja ett tidsbegränsat bygglov för bostäder för sammanlagt högst 15 år.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson