Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att redogöra för hur myndigheten arbetar med att ställa krav i samband med upphandlingar och genomförande av verksamheten i syfte att motverka brottslighet Diarienummer: I2022/00773

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur myndigheten i samband med upphandlingar och genomförande av verksamheten bidrar till att motverka brottslighet. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket redogöra för de interna riktlinjer och förhållningssätt som myndigheten upprättat i syfte att motverka korruption, mutor och jäv samt hur myndigheten arbetar för att upptäcka och rapportera missförhållanden.

Ladda ner:

Vidare ska Trafikverket redogöra för hur myndigheten verkar för en sund konkurrens på marknaden genom att bland annat följa upp att arbetsrättsliga villkor uppfylls och att ekonomisk brottslighet motverkas, av såväl huvudentreprenören som dess underentreprenörer. Trafikverket ska även redovisa hur ofta krav om arbetsrättsliga villkor har inkluderats vid upphandling samt på vilka grunder det har ansetts behövligt.

Slutligen ska Trafikverket upprätta en handlingsplan avseende vilka fortsatta åtgärder som myndigheten avser att vidta för att motverka brottslighet i Trafikverkets roll som beställare av tjänster och entreprenader.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 augusti 2022.

Genväg