Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå insatser för att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen av barnmorskor i förlossningsvården Diarienummer: S2022/00902

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med andra, ta fram förslag som ska säkra framtidens kompetensförsörjning av barnmorskor.

Ladda ner:

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet ska föreslå nationella insatser och insatser som regioner och andra aktörer kan vidta. I förslagen ska ingå:

 

 • insatser för att kartlägga barnmorskans yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetssituation i de delar av hälso- och sjukvården där barnmorskor arbetar,
 • insatser som kan vidtas för att attrahera, utveckla, och behålla de barn-morskor som i dag arbetar inom hälso- och sjukvården med fokus på förlossningsvården,
 • insatser som kan stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen av barnmorskor inom hälso- och sjukvården med fokus på förlossnings-vården,
 • insatser som kan vidtas för att fler platser ska kunna erbjudas på barnmorskeutbildningen och andra insatser som krävs för att fler barnmorskor ska kunna examineras från barnmorskeutbildningen,
 • insatser som ökar samverkan och kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvården samt universitet och högskolor på området, och
  insatser som kan stärka barnmorskors möjlighet att delta i forskarutbild-ning samt fortsatt medverka i forskning inom hälso- och sjukvården och inom området kvinnors hälsa.

Myndigheterna föreslår hur många barnmorskor som behövs

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet ska redovisa ett planeringsunderlag och föreslå hur många barnmorskor hälso- och sjukvården behöver.

Där ska framgå:

 • hur många barnmorskor det finns att tillgå i hälso- och sjukvården och vilka verksamheter de verkar inom på regional nivå,
 • hur stor efterfrågan det finns på barnmorskor fördelat på respektive region,
 • hur stor andel av barnmorskorna som förväntas gå i pension per år under perioden 2022–2035,
 • hur många barnmorskestudenter som förväntas examineras per år under perioden 2022–2035,
 • en bedömning av tillgång och efterfrågan på barnmorskor under perioden 2022–2035 och
 • en rekommendation om hur många barnmorskor som behövs i hälso- och sjukvården med fokus på förlossningsvården på både kort och lång sikt.

Tar in externa synpunkter

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet ska ta in synpunkter från Universitetskanslersämbetet, universitet och högskolor, regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, professionsorganisationer och andra relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska bedöma konsekvenserna av förslagen samt beräkna kostnaderna för dem.

Myndigheterna slutredovisar uppdraget senast den 1 juni 2023.