Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård samt för kvinnors hälsa Diarienummer: S2022/01058

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård samt för kvinnors hälsa.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska

  • kartlägga och analysera hur förlossningsvården kan utvecklas för att stödja en mer patientnära, trygg och säker vård i förlossningssituationen med inriktning på bemanningen. I uppdraget ska Socialstyrelsen inhämta synpunkter från regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och relevanta professionsorganisationer. En delredovisning i form av ett kortfattat skriftligt underlag av kartläggningen och analysen med inriktning på bemanning ska lämnas senast den 9 juni 2022 och en slutredovisning ska lämnas senast den 3 oktober 2022 till Regeringskansliet.
  • förbereda och stödja implementeringen av nationella riktlinjer för förlossningsvården med kompletterande kunskapsstöd med fokus på kontinuitet i vården för födande kvinnor och professionella. I uppdraget ingår bland annat att tydliggöra hur nationella riktlinjer och kompletterande kunskapsstöd från myndigheten ska förhålla sig till andra kunskapsstöd på området för att åstadkomma ett samlat nationellt stöd. En muntlig delredovisning ska lämnas senast den 30 december 2022 och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 maj 2023 till Regeringskansliet.
  • identifiera behov av strategiska insatser inom hälso- och sjukvården på området kvinnors hälsa. Utgångspunkten ska vara ett livslångt perspe-tiv på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Inom ramen för uppdraget ingår att Socialstyrelsen utifrån identifierade insatser planerar för utveckling och implementering av relevanta kunskapsstöd inom myndighetens område. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten utifrån dess uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. En delredovisning ska lämnas senast den 1 september 2022 och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 maj 2023 till Regeringskansliet.

Uppdraget ska i tillämpliga delar genomföras i samverkan med regionernas nationella system för kunskapsstyrning och omfattas av det partnerskap som finns mellan nämnda system och ett antal myndigheter. Socialstyrelsen ska vid behov samverka med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Laddar...