Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon Diarienummer: M2022/00768

Publicerad

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Ladda ner:

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras. Havs- och vattenmyndigheten ska även utreda hur en ändamålsenlig prövning kan regleras för hanteringen av flera samtidiga ansökningar om havsbaserad vindkraft avseende samma område. Utredningen ska innefatta en bedömning av lämpligheten med tidsbegränsade tillstånd.

I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga författningsförslag.

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2022.